0
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień, obrotu oraz dostawy Fotowoltaiki z Hurtownią – Dostawcy PV Panele-Sloneczne.com dostępnym na stronie: www.Panele-Sloneczne.com (dalej: „Strona Internetowa Hurtowni”) w Której zajdą Państwo ofertę oraz świadczenia drogą zasad współpracy.

  Prowadzącym Panele-sloneczne.com jest
  ORION Technology Limited
  NIP PL 526 315 95 74
  40-44 Uxbridge Road, Craven House
  W5 2BS London, England
  zwanym (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Hurtowni: biznes@panele-sloneczne.com.

 • 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonywaną przez Osobę upoważnioną do zakupów, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może ona, przy pomocy aktywowanego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Hurtowni Internetowego Panele-sloneczne.com.

2. Cena – oznacza cenę Produktu netto, wyrażoną w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Hurtowni. Ceny nie uwzględniają podatku VAT, lecz wartość podatku zostaje zamieszczona w Podsumowaniu koszyka. Orientacyjne Koszty Dostawy zostają podane przy składaniu Zamówienia. Ostateczny Koszt Dostawy zostaje podany przy Potwierdzeniu Zamówienia.

3. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Termin Dostawy – oznacza termin w którym czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Kuriera lub transportem własnym, Produktu określonego w Zamówieniu, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać.

5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych ustalonych przez Użytkownika podczas zakładania Konta Klienta w Hurtowni Panele-sloneczne.com, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta. Hasło może być samodzielnie zmienione przez Użytkownika.

6. Klient – oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na:
– świadczenia usług o profilu budowlanym lub wykonawstwa instalacji elektrycznych,
– sprzedaży hurtowej lub detalicznej urządzeń elektrycznych, materiałów budowlanych,
– deweloperów projektów,
na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.


7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Klienta będącego Przedsiębiorcą podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Hurtowni Panele-sloneczne.com po dokonaniu Aktywacji Konta.

8. Koszt Dostawy – orientacyjny koszt Dostawy produktu do Klienta zostaje wskazany przy dokonywaniu Zamówienia. Szczegółowy Koszt Dostawy zostaje podany w Potwierdzeniu Zamówienia w kwocie brutto.

9. Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów do Klienta.

10. Login – nazwa identyfikująca Klienta podana przez Klienta podczas zakładania Konta.

11. Osoba Upoważniona do zakupów – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Osoba Upoważniona do zakupów może dokonywać zakupów Hurtowni Panele-sloneczne.com w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą, który udzielił jej upoważnienia.

12. Produkt – towar oferowany do sprzedaży i prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem  Panele-sloneczne.com.

13. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

14. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na stronie https://Panele-sloneczne.com, w wyniku której utworzone zostaje aktywne Konto Klienta.

15. Sklep Internetowy Panele-sloneczne.com – platforma internetowa znajdująca się na Stronie Internetowej Sklepu, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta.

16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

18. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.

 1. Sprzedawca – ORION Technology Limited, NIP PL 526 315 95 74,
  Adres  40-44 Uxbridge Road, W5 2BS London, England

20.Potwierdzenie Zamówienia – to informacja Sprzedawcy przesłana  do Klienta, zawierająca szczegółową specyfikację złożonego Zamówienia, Cenę łączną za zamówione Produkty, Koszt Dostawy, Termin Dostawy, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 • 2. Ogólne warunki korzystania z Panele-sloneczne.com.

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Panele-sloneczne.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Panele-sloneczne.com. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

  3. W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Panele-sloneczne.com, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 • 3. Wymagania techniczne.
 1. Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego Panele-sloneczne.com, które powinien spełniać Klient:
  a) Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
  b) Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;
  c) Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024×768.

  2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Panele-sloneczne.com oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 • 4 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja jest konieczna do pełnego korzystania z zasobów Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca po analizie wprowadzonych danych aktywuje Konto Klienta lub odmawia aktywacji.

  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności. Przesyłając formularz rejestracyjny do Sprzedawcy, Klient akceptuje treść postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności.

  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i weryfikacji danych przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


  6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę niespełniania przez Klienta przesłanek określonych w §1 ust. 6 Regulaminu, rejestracja zostanie odrzucona o czym Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

  7. Po usunięciu przez Klienta przeszkód wskazanych w korespondencji informującej o przyczynach negatywnej weryfikacji, Klient może dokonać ponownej Rejestracji.

 • 5. Zamówienia
 1. Osoba upoważniona do zakupów może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym Panele-sloneczne.com na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, który w toku Rejestracji założył Konto Klienta

  2. Z chwilą aktywacji Konta Klienta, Klient będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Osobę upoważnioną do zakupów.

  3. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie Internetowym Panele-sloneczne.com nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

  4. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informował na stronach  Panele-sloneczne.com.

  5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Panele-sloneczne.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

  6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wskazanie pożądanej ilości Produktu (z uwzględnieniem wskazanych przy danym Produkcie minimalnych ilości) i wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia przechodzi do podsumowania Zamówienia poprzez skorzystanie z funkcji „PRZEJDŹ DO KASY”. Następnie Klient ma możliwość uzupełnienia danych dotyczących płatnika faktury (jeżeli dane inne niż podane przy Rejestracji) oraz miejsca dostawy towaru (jeżeli jest inne niż podane przy Rejestracji). Klient wybiera formę płatności poprzez zaznaczenie stosownej opcji i po sprawdzeniu treści Zamówienia i zaakceptowaniu Polityki Prywatności Sklepu Internetowego Panele-sloneczne.com wysyła Zamówienie do Sprzedawcy korzystając z przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

  7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji Konta Klienta.

  8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta z wyszczególnieniem wartości Zamówienia, Kosztu Dostawy i Terminu Dostawy z prośbą o akceptację przez Klienta wszystkich elementów Zamówienia drogą elektroniczną. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.

  9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je w postaci Faktury proforma na adres poczty elektronicznej Klienta.

 • 6. Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie:
  a) stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji odnośnie orientacyjnych kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany w Podsumowaniu Koszyka.
  2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Podsumowaniu Koszyka”, natomiast pełna informacja odnośnie Kosztów Dostawy znajduje się w Potwierdzeniu Zamówienia.

  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a) przelewem na podstawie faktury proforma – zapłata następuje przelewem w terminie i na rachunek Sprzedawcy wskazanych na fakturze,
  b) ePrzelew – Przelewy24, PayPal

  4. Termin płatności zostanie wskazany na fakturze pro-forma. W każdym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po zaksięgowaniu należności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy

  5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 4, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

 • 7. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na niedostępność Produktów po stronie producenta.
 • 8. Dostawa
 1. Sklep Internetowy Panele-sloneczne.com realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Europy.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  3. Termin Dostawy zamówionych towarów, Sprzedawca zamieszcza w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji,
  z tym zastrzeżeniem, że Termin Dostawy nie może przekroczyć 40 Dni Roboczych.

  4. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie w potwierdzeniu przyjęcia Zlecenia do realizacji, liczony jest od momentu zaksięgowania dokonanej płatności przez Klienta na koncie Sprzedawcy.

  5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem Kuriera lub transportem własnym Sprzedawcy, na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

  6. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  7. Klient powinien dokonać oględzin doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
  8. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

  9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego Panele-sloneczne.com przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 • 9. Uprawnienia Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu Rękojmi.
 1. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Klienta będącego Przedsiębiorcą na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy.

  2. W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Klient będący Przedsiębiorcą powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy na adres e-mailowy: biznes@panele-sloneczne.com 

 2. . Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu (faktury).
  3. Po wysłaniu do Sprzedawcy zawiadomienia o reklamacji, Klient będący Przedsiębiorcą otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji numer Reklamacji. Jest to indywidualny numer, który został nadany sprawie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Tym numerem Klient powinien dalej posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą w celu identyfikacji swojej sprawy.

  4. Nadanie sprawie numeru Reklamacji nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Reklamacji przez Sprzedawcę.

  5. Po otrzymaniu numeru Reklamacji Klient będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie tj.: nie później niż w terminie 7 dni przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres spółki uzgodniony ze Sprzedawcą. Klient przesyła do Sprzedawcy, reklamowany z tytułu rękojmi Produkt na własny koszt.

  6. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Klienta będącego Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Klient zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji. W przypadku konieczności przesłania reklamowanego Produktu do producenta z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

  7. W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sklep Internetowy Panele-sloneczne.com zwróci Klientowi będącego Przedsiębiorcą poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Klienta wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.

  8. W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sklep Internetowy Panele-sloneczne.com odsyła reklamowany Produkt do Klienta będącego Przedsiębiorcą na jego koszt.

 • 10. Gwarancja
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
  2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 • 11. Usługi
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Prowadzenie Konta Klienta;
  b) Newsletter;
  c) Formularz kontaktowy.

  2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

  4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Aktywacji na zasadach opisanych w Regulaminie.

  5. Na korzystanie z usługi Newsletter wyraża zgodę każdy Klient, który dokonał Aktywacji lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

  6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali Aktywacji konta lub wyrazili chęć subskrypcji.

  7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
  a) informację o nadawcy;
  b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

  8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przez złożenie rezygnacji z Konta Klienta.

  9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

  10. Osoba upoważniona do zakupów, która dokonał Aktywacji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

  11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

 • 12. Odpowiedzialność
  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

 • 13. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych
  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

 • 14. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

  2. Klient, na rzecz którego Osoba upoważniona do zakupów dokonała Aktywacji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

  3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Aktywacji.

 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
  2. Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu Sklepu Klientom na stronie Panele-sloneczne.com.

  3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2019 r.

 

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com