0
Twój koszyk jest pusty

Nowelizacja Ustawy o OZE lipiec 2019

ustawa oze

Ustawa OZE – Dziennik Ustaw doczekał się nowelizacji wprowadzonej na początku roku Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która odczuwalnie wpłynęła na postanowienia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

O tym, w jaki sposób zmiany te niebawem wpłyną na branżę OZE, m.in. w zakresie instalacji fotowoltaicznych, będziemy mogli się przekonać podczas organizowanego pod koniec lipca spotkania ekspertów pod hasłem NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.


W dniu 25 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42), która istotnie zmodyfikowała regulacje Ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez zastosowanie tzw. przepisów epizodycznych.

Zmiany wynikające z uchwalonej na początku roku Ustawy objęły przede wszystkim regulację rozbudowy instalacji o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW, wykorzystujących biogaz. Do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wykorzystywane są w tych instalacjach m.in. biogaz pochodzący z produkcji rolnej oraz biogaz pozyskiwany ze składowisk odpadów.

Zmiany w treści Ustawy koncentrują się przede wszystkim na regulacji dopuszczenia migracji określonych instalacji odnawialnych źródeł energii z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP, a także wprowadzają nowy rodzaj uprawnień, skierowanych do zamkniętego katalogu beneficjentów dotychczas korzystających z systemów wsparcia; uprawnienia te mają umożliwić zmiany kwalifikacji danego rodzaju instalacji OZE, co skutkować będzie uzyskaniem wyższej ceny referencyjnej, w tym szczególnie w zakresie już rozstrzygniętych aukcji oraz deklaracji pozytywnie zweryfikowanych w systemach FIT/FIP.

Co więcej, Minister Energii w dniu 28 lutego br. skierował do konsultacji publicznych, jak również do uzgodnień międzyresortowych projekt Ustawy o zmianie Ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Energii: UD 477), podkreślając przy tym potrzebę pilnego wprowadzenia projektowanych zmian. Tekst nowelizacji wprowadzanej obecnie w ramach rządowej legislacji jest dostępny w Internecie pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260.

Ustanowienia omawianego projektu to, między innymi:

  • doprecyzowanie wybranych, aktualnie obowiązujących definicji legalnych ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • sprostowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z regułami kumulowania pomocy inwestycyjnej;
  • modyfikacja formuły obliczania jednostkowej opłaty zastępczej (indeks „Ozjo”);
  • doprecyzowanie zasad sprzedaży energii elektrycznej w systemach FIT/FIP oraz zmiana granicznych terminów uczestnictwa w tego rodzaju systemach.

Nowelizacja dodatkowo precyzuje zasady ogłaszania i przeprowadzania aukcji, przewidując tzw. harmonogram aukcji uzgadniany przez Prezesa URE z Ministrem właściwym do spraw energii, a także liberalizuje obszar związania zwycięską ofertą aukcyjną, m.in. poprzez dopuszczenie jednokrotnej aktualizacji oferty, oraz usunięcie bądź też złagodzenie wybranych sankcji karnych.

Na etapie obecnych prac nad projektem Ustawy, wiele projektowanych przepisów uległo już modyfikacji, a część z nich odsunięto poza zakres wprowadzanej nowelizacji, co spowodowane jest przebiegiem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.


Aby dodatkowo przybliżyć Państwu aktualne modyfikacje Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz przedstawić najbardziej aktualną wersję proponowanych zmian, uwzględniającą cały dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium, prowadzonym przez powermeetings.eu, zespół ekspertów organizujących wydarzenia branżowe związane z OZE:

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Jednostki OZE, CHP | Aukcje w roku 2019

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w dniu 25 lipca 2019 r.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie aktualna wykładnia kluczowych regulacji znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym między innymi:
| nowa struktura cen referencyjnych,
| nowe „koszyki aukcyjne”,
| warunki migracji z systemu aukcyjnego do systemów FIT/FIP,
| dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji w systemach FIT/FIP,
| dopuszczalność zmiany kwalifikacji instalacji objętej zwycięską ofertą,
| zasady rozliczeń ujemnego zasada dedykowane instalacjom biogazowym, wytwarzającym energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,
| zasady rozliczeń nienależnie wypłaconej pomocy publicznej.

Prowadząca przedstawi również procedowane aktualnie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, dokona analizy zgłoszonych uwag, które w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych zyskały akceptację wnioskodawcy, a także omówi potencjalne skutki przyjęcia projektowanych przepisów, z uwzględnieniem ich najbardziej aktualnego (zmodyfikowanego) brzmienia, w obszarze:
| zasad sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w systemach FIT/FIP,
| procedury prekwalifikacji – rezygnacji z wymogu przedkładania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji,
| warunków dopuszczalności oraz procedury aktualizacji zwycięskiej oferty,
| przesłanek zastosowania sankcji karnej w przypadku naruszenia zobowiązania do wytworzenia/ sprzedaży określonego w ofercie wolumenu energii elektrycznej w 3-letnich okresach rozliczeniowych,
| modyfikacji reguł obrotu gwarancjami pochodzenia,
| obowiązywania umów przyłączeniowych, o których mowa w art. 191 Ustawy o odnawialnych źródłach energii,
| zasad rozliczeń „dodatniego” ujemnego salda,
| regulacji przejściowych oraz zasad przeprowadzania aukcji w roku 2019.

Jak zawsze nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję!
Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE, znana i ceniona ekspert ds. systemów wparcia w Polsce.

Pełny opis seminarium znajdą Państwo na oficjalnej stronie promującej to wydarzenie branżowe.


Źródło cytatów i grafiki promującej wydarzenie:
Materiały organizatora: www.powermeetings.eu (dostęp 25.07.2019)

Powrót

WSPARCIE

+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com

Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław

Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów

NEWSLETTER

panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com panele-sloneczne.com